Taljastugan


 

Taljastugans historia

Åter till kartan

Taljastugan är samman byggd av två hus,
den lägre delen troligen från 1700-talets slut.
Timrad, invändiginvändigt ryggåstak. 
Flyttad 1932 från Mellösa socken.


Taljastugan före flytten


Taljastugan före flytten


Taljastugan före 1953


Taljastugan före 1953 (Äldre delen)

 

 

 

 

 

Taljastugan låg ursprungligen norr om Taljasjön, 
bakom Ekborgen.

Det var "Föreningen Thuleparken", som bildades 1928 och var verksam t.o.m. 1949, som 1931-32 flyttade stugan till Thuleparken. 
Föreningen Thule-parkens målsättning enligt §2 i dess stadgar var " ..att i samarbete med municipalsamhällets parkstyrelse verka för Thuleparkens förskönande.. "

I Södermanlands Nyheter 9 maj 1931 skriver signaturen Kåve följande:

"... En annan fråga som på sistone är aktuell, är frågan om den gamla Taljastugans förflyttning till Thuleparken Då samhället självt genom köp av Talja gård var i besittning av en gammal vacker ryggåsstuga, kom osökt tanken fram på lämpligheten att flytta den till parken.... Nu är den tom och sålunda från den synpunkten lämplig att flytta. 
Parkstyrelsen har, som förut meddelats, utverkat fullmäktiges löfte att få taga hand om den gamla stugan, men flytta den på egen bekostnad. Detta kostar pengar och det är kanske inte säkert att någon flyttning kan ske i år - om ingen mecenat välvilligt uppträder och hjälper föreningen. Plats är redan utsedd i parken.

Den gamla Taljastugan, eller Gråtalja, som den i dagligt tal kallas, har även den sin historia, varav några fragment här skall meddelas.

Det var "i den gamla goda tiden". Talja gård ägdes av två självägande bönder, som var för sig hade sin ryggåsstuga, belägna på några hundra meters avstånd. Med tiden inköptes deras gårdar av ägaren till Stocktorp, Orrhammar och Schiringe i samma socken, nämligen Mädlösa, som Mellösa hette förr. 
De båda gårdarna slogs samman till en enda, större och pampigare, och en gemensam tidsenligare mangårdsbyggnad uppfördes. Då revs den gamla stugan Östertalja, och dess virke inlades i den nya byggnaden. ...

Det var även meningen att riva mangårdsbyggnaden vid Västertalja, men då husrum behövdes för gårdsfolk eller för en del gamla, fick stugan stå kvar. Den består egentligen av två stugor, förenade med en genomgående förstuga. Den högra delen, som är lägre torde först ha uppförts. Men så ökade välståndet, eller fordran på större bekvämlighet växte, och ägaren uppförde ytterligare en stuga, högre och något större, varigenom ytterligare ett rum erhölls - ett heldagsrum, om man så vill. Men ingången var gemensam för båda stugorna genom den långa förstugan.

När Taljastugan uppfördes vet man ej, men vid reparation i källaren, fann man en stock med årtalet 1700 ingraverat. Kommer stugan till Thuleparken, vilket kan beaktas som säkert, även om det av kostandsskäl ej låter sig göras i sommar, är det meningen att i densamma inrymma ett litet hembygdsmuseum. Och för övrigt kommer den i parken bättre till sin rätt, än där den nu står.

  Kåve


Nedanstående dikt är skriven till Taljastugans invigning i maj 1932 av Hilma Jonsson från Öja.
Hon var mor till Erik Jonsson som skänkte visthusboden från Hästedal.

Hela dikten finns på denna länk

Gråtalja i Thuleparken

Hon står och minner om förflutna tider,
så lugn och trygg som om hon aning bär
inom sig, att hur tiden än framskrider
sin ålderdom hon nu betryggad ser

Hon står i skydd utav båd’  björk och granar;
förmedlare från en förgången tid;
och nutidsmänniskan hon liksom manar:
"Kom till ro en stund från livets strid!"

Fortsättning


Anna Fredholm med barn.
Familjen Fredholm var de sista som bodde i Taljastugan